top of page

Regulamin podróżowania z Kewer

1. Pojęcia użyte w regulaminie.

1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami) i określa warunki obsługi podróżnych, oraz przewozu osób i bagażu.

1.2. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

a) Kewer – Kewer Jesika Pytel NIP9562260521

b) Przewoźnik – firma Kewer wykonująca przewóz pasażerów

c) Pasażer – osoba lub grupa osób, korzystająca z usługi przewozu firmy Kewer na podstawie złożonej rezerwacji i/lub uiszczonej kwoty za przejazd;

d) Bagaż – rzeczy ruchome zabierane przez podróżnego do pojazdu,

e) Opłata – cena za podróż określona w chwili dokonywania rezerwacji, wiążąca w momencie dokonania rezerwacji;

f) Umowa Przewozu – umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem zgodnie z którą Przewoźnik zobowiązuje się do przewiezienia za wynagrodzeniem Pasażera i bagażu z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej na warunkach zawartych w Regulaminie;
g) Strona Internetowa Przewoźnika – strona internetowa pod adresem
 www.kewer-transport.com, za pomocą której można uzyskać informację o świadczonych usługach.

h) Rezerwacji można dokonać telefonicznie (+48792851528) lub za pośrednictwem adresu e-mail (kewerpolska@gmail.com)

  1. Aktualnie obowiązujący Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Przewoźnika oraz przesyłany na adres e-mail Pasażera po dokonaniu rezerwacji.

2. PRZEWOŹNIK

2.1. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce.

2.2. Przewoźnik zobowiązuje  się do dołożenia wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w czasie, jaki został  wyznaczony. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika (przewozy z adresu pod adres) godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.

2.3. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych) ani wynikające z nich dalsze, bliżej nie określone skutki.

2.4. Przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu oraz  dokonać zmiany pojazdu.

2.5  W sytuacjach wyjątkowych Przewoźnik może zmienić miejsca wysadzenia adresatów.

2.6. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy wykonania przewozu (lub jego kontynuacji) bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:
a) nie przestrzega warunków umowy przewozu w tym niniejszego Regulaminu ;

b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;

c) zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;

d) zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu współpasażerów

e) nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne) przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy;

2.7. Przewoźnik zastrzega, iż nie ponosi on odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera.

2.8. Przewoźnik nie odpowiada za odwołania przewozów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej), ani wynikających z nich dalszych, bliżej nieokreślonych skutków.

2.9 Za nie odbycie podróży z winy Przewoźnika Podróżnemu przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość opłaconej podróży.

3. PASAŻER

3.1. Pasażer jest obowiązany posiadać ważny dokument uprawniający go do przekroczenia granicy oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży.

3.2. Pasażer powinien przybyć (oczekiwać) pod wskazany Przewoźnikowi adres oraz być dostępny pod wskazanym Przewoźnikowi numerem telefonu;

3.3. Pasażer jest ponadto zobowiązany do:

a) złożenia bagażu we wskazane przez kierowcę Przewoźnika miejsce;

b) stosowania się do poleceń załogi pojazdu;

c) okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów;

d) podanie dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w pisowni państwa którego przewóz dotyczy;

e) zapinanie pasów bezpieczeństwa w pojeździe;

3.4. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży, nie stanowią inaczej dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W przypadku, gdy dorosły nie jest rodzicem bądź prawnym opiekunem, konieczne jest posiadanie przez niepełnoletniego „Upoważnienia do przewozu osoby niepełnoletniej  ” wystawionego i wydanego wraz z biletem przez sprzedawcę. Osoby w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie, lecz muszą posiadać potwierdzony notarialnie dokument „Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej” podpisany przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych. W szczególnych przypadkach przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w niniejszym punkcie.

3.5. Z tytułu rezygnacji na 8h przed planowanym odjazdem, Przewoźnik ma prawo do żądania od Pasażera 100 % (słownie sto procent) szacowanej wartości przejazdu. Fakt nieoczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu bez informacji, Przewoźnik ma prawo do żądania od Pasażera 100% (sto procent) szacowanej wartości przejazdu.

3.6. Z tytułu rezygnacji z przejazdu na 24 godziny lub wcześniej przed wyjazdem, wpłacona zaliczka na poczet rezerwacji nie podlega zwrotowi. Pasażer nie ma prawa ubiegać się o zwrot wpłaconej zaliczki.

3.7. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, e-papierosów, spożywania napojów alkoholowych oraz narkotyków.

3.8. Przewidywany czas przerwy w podróży wynosi 15min. Na życzenie Pasażera przerwa w podróży może zostać przedłużona. W takim wypadku Przewoźnik ma prawo doliczyć opłatę postojową określoną w cenniku.

3.9. Przewoźnik oświadcza, iż Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Po zaistnieniu wypadku szkody należy zgłaszać do biura firmy Kewer.

3.10. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń kierowcy pojazdu Przewoźnika.

3.11. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia pojazdu) na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

3.12 Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza pojazd Przewoźnika jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym spowoduje wyłączenie pojazdu z eksploatacji, to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 600 PLN za każdy dzień wyłączenia samochodu z eksploatacji.

3.13. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.

4. BAGAŻ I PRZEWÓZ ZWIERZĄT

4.1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu bagażu zgodnie z poniższymi wytycznymi:
a) bagaż Pasażera lub grupy pasażerów powinien być zapakowany w nieuszkodzone torby lub walizki nieposiadające ostrych krawędzi.
b) ilość bagaży powinna być dostosowana do rozmiarów przedziału bagażowego samochodu

4.2. Bagaż podręczny to bagaż w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem, a jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.

4.3. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym regulaminie.

  1. Przewoźnik informuje, iż zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać pozostałych podróżnych na niewygody.

   4.5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym oraz za bagaż podręczny.

4.6. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów prawnych.

4.7. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia ma prawo sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.

  1. Ustala się, iż za przewożony bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w pojeździe, tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych całkowitą odpowiedzialność przed służbami granicznymi ponosi Pasażer.

  2. Za przewóz psa nie pobiera się opłaty. Pies musi być trzymany na smyczy i mieć założony kaganiec, a jego opiekun winien okazać przy wsiadaniu do busa ważne świadectwo szczepienia psa.

  3. Opłaty nie pobiera za przewóz psa – przewodnika towarzyszącego w podróży osobie niewidomej.

  4. Dopuszcza się przewóz w busie bez opłaty małych zwierząt pokojowych i ptaków, jeśli nie są uciążliwe z powodu woni lub hałasu i są zabezpieczone przed wyrządzeniem przez nie szkody.

  5. Zabrania się umieszczania zwierząt na siedzeniach pasażerskich.

5. UMOWA PRZEWOZU

5.1. Pasażer zobowiązany jest do złożenia rezerwacji u Przewoźnika telefonicznie lub za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Przewoźnika. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie przyjęcia rezerwacji telefonicznej lub internetowej po potwierdzeniu przez osobę przyjmującą rezerwację SMS-em lub mailem

5.2. Pasażer zobowiązany jest do potwierdzenia rezerwacji SMS-em, mailem, lub telefonicznie 24h przed planowanym wyjazdem, Każda rezerwacja musi być potwierdzona!! Rezerwacje nie potwierdzone będą uznawane za nieaktualne!

5.3 Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem podróży na podane poniżej konto bankowe bądź bezpośrednio gotówką lub kartą płatniczą u kierowcy. W niektórych przypadkach opłata będzie pobierana po wykonaniu przejazdu.

5.4. W momencie złożenia rezerwacji Pasażer akceptuje treść niniejszego regulaminu.

5.5  Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika czyli przewóz osób i mienia „DOOR to DOOR” (od drzwi do drzwi) nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco na podstawie Rezerwacji dokonywanych telefonicznie, mailowo oraz za pośrednictwem strony internetowej przewoźnika www.kewer-transport.com

5.6.  Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom.

6. REKLAMACJE

6.1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować osobiście, listownie na adres Przewoźnika lub pocztą elektroniczną.

6.2. Przewoźnik przyjmuje reklamacje zgłoszone w okresie do 14 dni  od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest:

a) opisanie zaistniałych okoliczności,

b) wnoszone zastrzeżenia,

c) ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia.

6.3 Przewoźnik rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień/informacji od Pasażera.

6.4. Przewoźnik zastrzega, iż reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż.

6.5. Bagaż nieodebrany przez Pasażera, jeżeli nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.

6.6. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.

6.7. W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć 500,00 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO. Bagaż o wartości przekraczającej 500,00 PLN powinien być ubezpieczony przez Pasażera na jego koszt.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. Zmianami).

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2022 r. Przewoźnik zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie, które mogą być wprowadzane w każdym czasie.

bottom of page